Biuletyn Informacji Publicznej

KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH oraz WYKONANIE RESURSÓW 26 SZT. URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/89/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1. Wykonanie konserwacji urządzeń dźwigowych.

2. Wykonanie resursu 26 szt. urządzeń dźwigowych.

Pełna specyfikacja urządzeń znajduje się w Warunkach Zamówienia.

MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT: Składanie ofert drogą elektroniczną do dnia 26 października 2020r godz. 10:00
MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT: Publiczne otwarcie ofert w dniu 26 października 2020r o godz. 10:05                                                                   w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113
TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC - Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

nie wymagane
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od 05.11.2020r  do  31.10.2023r

KRYTERIA OCENY OFERT: Cena (netto)  - 100  %
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Grzegorz Zawierucha                   tel. 32-335-0-108 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32-335-0-104       (w zakresie formalnym)

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings