Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/1/1/2020
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych. Zamówienie obejmuje preizolowane elementy sieci ciepłowniczej, niezbędne do remontu i budowy sieci na terenie miasta Gliwice.
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

02.12.2020r. do godz. 13:00

Składanie ofert drogą elektroniczną

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

02.12.2020r. o godz. 13:05

Publiczne otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 - pokój 113

TRYB PRZETARGU: Postępowanie o udzielenia zamówienia sektorowego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dn.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) i o wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

WADIUM:

20.000,00 PLN / słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN /
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2021r. - 31.12.2021r.
KRYTERIA OCENY OFERT:

cena (netto) - 90 %

ocena techniczna - 10 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice .

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Dariusz Chabiński - Kierownik Działu Inwestycji

tel. (32) 335-0-207 (w zakresie merytorycznym)

Bartosz Jasiński - Za-ca kierownika działu ZC-4

tel. (32) 335-0-124 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Słuszniak - Kierownik działu procedur przetargowych                                                                    tel.(32) 335-0-104 (w zakresie formalnym)             

OPIS: Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej  https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/proceedings